Bài đăng

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha Phanxico gửi Bangladesh

Pia Luciani, “Ngài sẽ được phong chân phước, nhưng đối với tôi ngài vẫn mãi mãi là Chú Albino”