Bài đăng

Cử hành giờ Kinh Chiều đầu tiên Lễ trọng Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa và ‘Te Deum’ tạ ơn năm cũ

Bảy triệu trẻ em phải đương đầu với những tình trạng thời tiết băng giá