Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico: Du lịch có thể phản ánh khúc ngẫu hứng vô tận của Thần Khí Chúa

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 13 (128-137)