Bài đăng

DIỄN TỪ KINH TRUYỀN TIN tại lễ Bế mạc Năm Thánh Thương xót

Bài giảng của Đức Thánh Cha Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót trong Lễ Chúa Ki-tô Vua