Bài đăng

Toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha trước các nhà lãnh đạo Miến điện

Miến điện: Ông Greg Burke khẳng định chuyến đi làm nổi bật tình hiệp nhất