Bài đăng

Đức Thánh Cha động viên tín hữu hãy trở về với điều trọng yếu trong Mùa Chay

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 2 (số 5-20)