Bài đăng

Trung Hoa, gần 50.000 người được rửa tội vào Giáo hội Công giáo trong năm 2018

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 4 (số 32-44)