Bài đăng

Đức Thánh Cha dâng Lễ Tiệc Ly trong nhà tù Regina Coeli

“Bản sao carbon” 3D xác Chúa Giê-su được tái tạo bằng cách sử dụng tấm Khăn liệm thành Turin