Bài đăng

Vợ chồng người British Columbia trên tàu du ngoạn bị cách ly cậy dựa vào đức tin

Đức Thánh Cha nêu lên sự cần thiết phải đạt được ‘Khế ước Giáo dục rộng lớn’