Bài đăng

Tuyên bố của Giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican về những Giám mục được phong ở Trung hoa Lục địa mà không có chuẩn ấn Giáo hoàng

Cửa Thánh của các Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng sẽ đóng vào Chúa Nhật

Đức Thánh Cha Phanxico chào mừng Cuộc họp các Phong trào Chung Thế giới lần Thứ Ba