Bài đăng

Linh mục kể lại “Thứ Sáu Thương Xót” đầu tiên của Năm Thánh

Đức Thánh Cha: Để gặp Giê-su, chúng ta phải lên đường