Bài đăng

Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh Khẳng Định Đang Nghiên Cứu Chuyến Đi của Giáo Hoàng Đến Ai-cập

GIẢNG HUẤN KINH TRUYỀN TIN: Sự biến hình của Chúa Giê-su trên núi Tabor

Đức Tổng Giám mục Auza giải thích đường lối ngoại giao của Đức Thánh Cha Phanxico tại đại học Mỹ