Bài đăng

Buổi gặp gỡ của Đức Thánh Cha Phanxico với thiếu nhi của ‘Chuyến Xe Lửa Thiếu Nhi’

Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi các tín hữu tham gia vào “Một phút cho hòa bình”

TIẾP KIẾN CHUNG: Tình Phụ tử của Thiên Chúa là suối nguồn hy vọng của chúng ta