Bài đăng

Truyền thông Giáo Hội phải kết hợp Chân lý và Lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói

Đức Thánh Cha phó dâng tất cả các Người Mẹ cho Mẹ Maria trong Ngày của Mẹ