Bài đăng

Đức Hồng y Müller bác bỏ những khẳng định về cuộc đối thoại với Đức Thánh Cha

“Hãy xây dựng một lương tâm trong xã hội biết tôn trọng mọi vật xung quanh”