Bài đăng

Vatican phát hành tài liệu của phiên họp tiền-Thượng Hội đồng

Đức Thánh Cha cảm ơn những nhân viên an ninh của Vatican