Bài đăng

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Ăn năn là dấu chỉ của ơn cứu độ’

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Ủy ban Chống Mafia của Quốc hội Ý