Bài đăng

Tuyên ngôn chung của Đức Phanxico và Karekin II

Đức Thánh Cha với Đức Giáo Chủ Karekin II: 'Chúng ta đã ôm nhau như anh em’