Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền tin: Sự biến hình của Đức Ki-tô

Tin giả: Đức Thánh Cha Phanxico không ra ngoài vào ban đêm để tặng thức ăn cho người nghèo