Bài đăng

Phỏng vấn của Đức Thánh Cha với Tuần báo ‘Tertio’ của Bỉ

Đức Thánh Cha Phanxico: Sự khắt khe, tính thế gian, một thảm họa cho các linh mục