Bài đăng

Nhà thờ bị phá, Ki-tô hữu bị quản chế ở tỉnh Hà nam của Trung quốc

Phiên họp lần thứ hai mươi của Hội đồng Hồng y Cố vấn