Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico cử hành giờ Kinh Chiều đầu tiên Năm mới và Te Deum Tạ ơn năm đã qua

Nam Sudan: chuyện gì đang xảy ra, và tại sao Đức Thánh Cha muốn đến thăm?