Bài đăng

Tại sao Lễ Thánh Giu-se vào ngày 19 tháng Ba?

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 8 (77-90)