Bài đăng

Những bước chân đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxico xuống Colombia

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 31 tháng Tám - 6 tháng Chín

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Hội đồng các Nhà Lãnh đạo Tôn giáo Triều Tiên