Bài đăng

Đức Thánh Cha dâng Lễ Tiệc Ly trong nhà tù Regina Coeli

“Bản sao carbon” 3D xác Chúa Giê-su được tái tạo bằng cách sử dụng tấm Khăn liệm thành Turin

TIẾP KIẾN CHUNG: Tam Nhật Thánh

Vatican phát hành tài liệu của phiên họp tiền-Thượng Hội đồng

Vatican phát hành tài liệu của phiên họp tiền-Thượng Hội đồng

Đức Thánh Cha cảm ơn những nhân viên an ninh của Vatican

Bài giảng Lễ Lá của Đức Thánh Cha

Tòa Thánh thúc đẩy quyền sử dụng nước an toàn cho mọi người