Bài đăng

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Liên đoàn các Thành viên Bác sĩ và Bác sĩ Nha khoa Quốc gia

PHỎNG VẤN: Các Giám mục Hoa kỳ trình Đức Thánh Cha Phanxico những kết luận của cuộc họp về thừa tác vụ Hispanic-Latin lần thứ 5