Bài đăng

Đức Giám mục Giáo phận Saskatoon thử sống vô gia cư trong 36 giờ trong một thử thách bác ái

Thánh giá biểu tượng Ngày Giới trẻ Thế giới