Bài đăng

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN CỦA ĐỨC THÁNH CHA: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (TOÀN VĂN)

Chủ tịch Caritas Châu Phi nói sự nghèo đói và các vấn đề của Châu Phi là bởi cách lựa chọn