Bài đăng

Đức Thánh Cha phát hành video mới trước Ngày Người Di cư và Tị nạn Thế giới

Đức Thánh Cha Phanxico nêu những gương mẫu của hai Thánh Phê-rô và Phao-lô trong Thánh Lễ kính hai Thánh