Bài đăng

Ma-rốc, Đức Thánh Cha căn dặn các tu sĩ không nản chí vì là nhóm thiểu số, nhưng là ‘những ngọn đèn’ không để mất ‘ánh sáng’

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 12 (119-127)