Bài đăng

Toàn văn Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 14 (138-143)