Bài đăng

‘Buổi nói chuyện’ của Đức Thánh Cha với TED (toàn văn)

Đức Thánh Cha: Ki-tô hữu được kêu gọi để trở nên những chứng nhân của sự vâng lời