Bài đăng

Khoa học đồng ý với Chúa Giê-su rằng những yếu tố này sẽ dẫn đến một đời sống hạnh phúc

Toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico trước Ngoại giao đoàn