Bài đăng

‘Đức Phanxico Khác’: các Đức Hồng y, các nhà lãnh đạo Giáo hội, Thân nhân và Bạn bè của Đức Thánh Cha chia sẻ những câu chuyện về ngài Phanxico của họ

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ ở Temuco, Chile (toàn văn)