Bài đăng

Những biện pháp nâng cao sự thăng tiến và bảo vệ nhân quyền và phẩm giá của người cao tuổi

Thông điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Bệnh Nhân Thế giới thứ 25

Đức Thánh Cha: Ki-tô hữu phải mở rộng con đường đến với Chúa Giê-su