Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

Một Cha dòng Tên, một Cha dòng Đa minh, và một Cha dòng Phanxico có một thị kiến về Gia đình Thánh …

Video ý cầu nguyện tháng Một của Đức Thánh Cha