Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico viết Tông thư ‘Admirabile Signum’ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cảnh hang đá Giáng sinh

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-5/12/2019