Bài đăng

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Lễ Phong chức Hồng y

900 triệu đến 950 triệu người đã đi qua Cửa Thánh năm nay