Bài đăng

Sri Lanka: ‘Toàn quốc được rửa tội qua đêm’

Gặp gỡ gia đình đã may phẩm phục cho giáo hoàng từ năm 1786