Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Những cám dỗ của Chúa Giê-su trong hoang mạc

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 5 (45-57)