Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico khen ngợi các linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến, chủng sinh, giáo lý viên ở Bangkok

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/11/2019