Bài đăng

Đức Thánh Cha: Cái nhìn của người Ki-tô hữu hướng về trời, đôi chân đặt trên đất

Đức Hồng y Parolin: ‘Tòa Thánh luôn sẵn sàng’