Bài đăng

Đức Thánh Cha công bố chủ đề Ngày Truyền Thông Thế Giới lần thứ 54

Đức Thánh Cha Phanxico phản ánh về những thay đổi trong đời sống thiêng liêng của ngài từ khi được bầu lên Ngai tòa Phê-rô