Bài đăng

Diễn văn của Tổng thống Trump trước người dân Ba lan ngày 6 tháng Bảy, 2017

Tổng thống Trump đọc một diễn văn mạnh mẽ (và rất Công giáo) ở Ba lan