Bài đăng

Vatican bận rộn với ngoại giao sau hậu trường ở Hàn quốc

Đức Hồng y Parolin đọc diễn văn tại Hội nghị Quốc tế Cứu lấy Ngôi Nhà chung của chúng ta và Tương lai của Sự sống trên Trái đất (Toàn văn)