Bài đăng

Đức Thánh Cha tiếp tục loạt giáo lý về Công vụ Tông đồ trong buổi Tiếp Kiến Chung

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 20-31/5/2019