Bài đăng

Ý cầu nguyện tháng Ba 2018 của Đức Thánh Cha: Cầu cho sự huấn luyện phân định thiêng liêng

Thứ Sáu Thương Xót: Đức Thánh Cha đến thăm trại cải huấn phụ nữ có con nhỏ