Bài đăng

Gặp gỡ những vị tân thánh được tuyên phong ngày 14 tháng Mười

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 15-30/9, 2018