Bài đăng

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: ‘Người Ki-tô hữu: Những Nô Lệ Của Tình Yêu, Không Phải Của Nhiệm Vụ’

Đức Thánh Cha Phanxico nói về ông Trump