Bài đăng

Đức Thánh Cha: ăn chay đích thực là giúp đỡ người khác

Báo cáo của Hội thảo Vatican về ‘Sự tuyệt chủng Sinh học: Cứu thế giới tự nhiên mà chúng ta phải chịu lệ thuộc’